Syarat penggunaan

1. Pengenalan dan Penerimaan Syarat Penggunaan.

Open Document Management System S.L. ("OpenKM") menawarkan kepada anda pelbagai kandungan, alat komunikasi, forum, dan maklumat mengenai produk dan perkhidmatannya ("Bahan") melalui laman web ini.

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju menerima dan mematuhi terma dan syarat penggunaan seperti yang dinyatakan di bawah ("Syarat Penggunaan"), yang OpenKM boleh kemas kini pada bila-bila masa tanpa notis.

Anda harus melawat halaman ini secara berkala untuk menyemak Syarat Penggunaan terkini. Sila ambil perhatian bahawa OpenKM mungkin, mengikut budi bicara mutlaknya, menamatkan akses anda ke laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

2. Hak Terbatas untuk Penggunaan.

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh OpenKM. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua Bahan di laman web ini adalah milik OpenKM dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Sepanyol dan di seluruh dunia oleh undang-undang hak cipta tempatan yang digunakan.

Anda boleh, melihat, mencetak dan / atau memuat turun satu salinan Bahan dari laman web ini pada mana-mana komputer hanya untuk kegunaan peribadi, maklumat, bukan untuk komersial, dengan syarat anda menyimpan semua notis hak cipta dan proprietari yang lain.

Tiada Bahan yang diterbitkan oleh OpenKM di laman web ini, secara keseluruhan atau sebahagian, boleh disalin, diterbitkan, diubahsuai, diterbitkan semula, dimuat naik, dihantar, dipapar, atau diedarkan dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa keizinan bertulis daripada OpenKM.

Penggunaan mana-mana Bahan tersebut pada mana-mana laman web atau persekitaran komputer rangkaian lain atau untuk sebarang tujuan lain adalah dilarang sama sekali dan penggunaan tidak sah itu boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang serupa yang lain.

3. Komunikasi.

Anda bertanggungjawab semata-mata untuk kandungan komunikasi anda dan kesahannya di bawah semua undang-undang dan peraturan. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini untuk mengedarkan, memaut atau mendapatkan kandungan yang memfitnah, melecehkan, menyalahi undang-undang, mengeji, membahayakan kanak-kanak di bawah umur, mengancam, lucah, palsu, mengelirukan, atau melanggar hak intelektual atau privasi pihak ketiga...

4. Akses kepada Kawasan Dilindungi Kata Laluan atau Kawasan Selamat.

Akses kepada dan penggunaan kawasan yang dilindungi kata laluan atau kawasan selamat laman web ini adalah terhad kepada pengguna yang dibenarkan sahaja. Anda akan diminta memberikan maklumat yang tepat dan terkini mengenai semua borang pendaftaran di laman web ini.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan kerahsiaan mana-mana nama pengguna dan kata laluan yang anda pilih atau dipilih oleh pentadbir web anda, untuk mengakses laman web ini serta sebarang aktiviti yang dilakukan di bawah nama pengguna / kata laluan anda.

Anda tidak akan menyalahgunakan atau berkongsi nama pengguna atau kata laluan anda, salah menafsirkan identiti atau afiliasi anda dengan sebuah entiti, meniru mana-mana orang atau entiti, atau tersilap nyata asal usul mana-mana Bahan yang anda terdedah melalui laman web ini.

5. Pautan ke Laman Lain.

Laman-laman yang dipautkan tidak berada di bawah kawalan OpenKM dan OpenKM tidak bertanggungjawab terhadap kandungan di mana-mana laman web yang dipaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web yang dipautkan. OpenKM berhak untuk menamatkan sebarang pautan pada bila-bila masa.

OpenKM boleh menyediakan pautan dari laman web ini ke laman web lain sebagai kemudahan kepada anda dan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan untuk mana-mana syarikat, kandungan atau produk yang ia kaitkan. Sekiranya anda memutuskan untuk mengakses mana-mana laman pihak ketiga yang dipautkan di laman web ini, anda melakukannya dengan menanggung risiko anda sendiri. OpenKM MENYATAKAN SEBARANG DAN SEMUA JAMINAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, SETIAP LAMAN BERKAITAN YANG TERSEDIA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG SYARAT TERHADAP KETEPATAN, PEMILIKAN, KESAHIHAN ATAU KESAHAN SEMUA KANDUNGAN LAMAN BERKAITAN.

6. Cap dagang.

Cap dagang, tanda perkhidmatan, logo OpenKM dan lain-lain yang digunakan dalam laman web ini ("Cap Dagang") adalah milik OpenKM dan pemilik masing-masing.

Anda tidak berhak menggunakan apa-apa Cap Dagang sedemikian, dan tiada apa-apa juga yang terkandung dalam laman web ini atau Terma Penggunaan memberikan apa-apa hak untuk menggunakan (dengan implikasi, pengecualian, estoppel atau sebaliknya) apa-apa Cap Dagang tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada OpenKM atau pemilik masing-masing.

7. Batasan Liabiliti.

TIADA DALAM APA-APA KEADAAN PUN, OPENKM ATAU PEMBEKAL-PEMBEKALNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, KEJADIAN ATAU KEROSAKAN BERBANGKIT, TANPA PEMBATASAN, UNTUNG RUGI ATAU PENDAPATAN, KOS BARANG PENGGANTIAN, KEHILANGANI ATAU KEROSAKAN DATA YANG DITIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KECUALIAN KEPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ATAU LAMAN WEB YANG BERKAITAN, KEROSAKAN YANG DIBANGKITKAN DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEBERGANTUNGAN DENGAN MAKLUMAT ATAU BAHAN-BAHAN YANG DIPAPARKAN PADA LAMAN WEB INI, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, UNDANG-UNDANG TORT ATAU SEBARANG TEORI HUKUM YANG LAIN JIKA OpenKM ATAU PEMBEKALNYA TELAH DINYATAKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT...

8. Penafian.

OpenKM tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan, kebenaran, ketepatan masa, atau kandungan Bahan yang disediakan di laman web ini. Anda tidak boleh menganggap bahawa Bahan di laman web ini sentiasa dikemas kini atau mengandungi maklumat semasa.

OpenKM tidak bertanggungjawab untuk membekalkan kandungan atau bahan dari laman web yang telah tamat tempoh atau telah ditanggalkan. BAHAN-BAHAN YANG DISEDIAKAN DI LAMAN WEB INI ADALAH BERDASARKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG JAMINAN (TERNYATA ATAU TERSIRAT), SYARAT ATAU SEBARANG TERMA, TERMASUK TANPA PEMBATASAN, SEBARANG JAMINAN ATAU KEBERTANGGUNGJAWABAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, BUKAN PELANGGARAN (NON-INFRINGEMENT) ATAU TAJUK ADALAH DENGAN INI DIKECUALIKAN...

9. Undang-undang yang berkenaan.

Semua perkara yang berkaitan dengan akses dan penggunaan laman web ini akan ditadbir oleh undang-undang Sepanyol. Bidang kuasa eksklusif dan tempat tindakan yang timbul daripada, atau berkaitan atau dengan apa-apa cara yang berhubungan dengan akses dan / atau penggunaan laman web ini hendaklah berada di Palma de Mallorca, Sepanyol.

10. Umum.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Syarat Penggunaan, sila hubungi kami di borang hubungan. Untuk soalan umum lain, sila rujuk borang Hubungi kami:

BORANG HUBUNGI